กติกาและเงื่อนไข :
การจับรางวัล :
รายละเอียดรางวัล : รางวัลรายสัปดาห์ (จับรางวัล ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 8)

1.   ซื้อกระดาษทิชชูซิลค์ ชนิดม้วน, กล่อง และซอฟต์แพ็ค ที่มีสติกเกอร์ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ (ยกเว้น Zilk Kotton ม้วนเดี่ยว, Zilk Extra Soft

     ม้วนเดี่ยว และ Zilk Pop Up) จากร้านค้า ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562

2.   ผู้ร่วมรายการจะได้รับรหัส 8 หลัก ที่อยู่บนสติกเกอร์  วิธีร่วมรายการ: กด *460*77* ตามด้วยรหัส 8 หลัก บนบรรจุภัณฑ์ ตามด้วย

     เครื่องหมาย # แล้วกดโทรออก (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่าย หรือสแกน QR Code ส่งฟรี) โดยจะมีข้อความตอบรับ

     เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ

3.   ผู้ร่วมรายการต้องเก็บรหัส 8 หลักบนบรรจุภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล และรหัส 1 รหัสสามารถลงทะเบียนลุ้นรางวัลได้เพียง

     1 ครั้ง ตลอดรายการ

•    จับรางวัลรายสัปดาห์ 8 ครั้ง (วันที่ 13 พ.ค.62, 20 พ.ค.62, 27 พ.ค.62, 3 มิ.ย.62, 10 มิ.ย.62, 17 มิ.ย.62, 24 มิ.ย.62 และ1 ก.ค. 62)

     และจับรางวัลใหญ่ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ก.ค. 62

     รวมทั้งหมด 9 ครั้ง ทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง (ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 8) จะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป แต่จะนำ

     มารวมเพื่อจับรางวัลใหญ่ในครั้งที่ 9 โดยจับ รางวัลที่ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี เวลา 14.00 น.

     ประกาศผลทาง: www.facebook.com/ZilkThailandPage ในวันที่ 13 พ.ค.62, 20 พ.ค.62, 27 พ.ค.62, 3 มิ.ย.62, 10 มิ.ย.62,

     17 มิ.ย.62, 24 มิ.ย.62 และ 1 ก.ค.62 เวลา 18.00 น.

•    รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,850 บาท สัปดาห์ละ 5 รางวัล รวมทั้งสิ้น 40 รางวัล รวมมูลค่า 794,000 บาท

     (ราคาทองคำ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)

•    รางวัลที่ 2 ชุดผลิตภัณฑ์ทิชชูซิลค์สำหรับใช้ฟรีตลอดปี (ประกอบด้วย Zilk Giant ขนาด 6 ม้วน จำนวน 12 แพ็ก และ Zilk Soft Pack

     ขนาดแพ็ก 3 จำนวน 16 แพ็ก) มูลค่ารางวัลละ 2,296 บาท สัปดาห์ละ 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 80 รางวัล รวมมูลค่า 183,680 บาท

•    รางวัลใหญ่ (จับรางวัล ครั้งที่ 9) รถยนต์ โตโยต้า รุ่น ยาริส เอทีฟ มูลค่ารางวัลละ 529,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมจำนวนของรางวัล

     121 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,506,680 บาท

•    บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีเป็นจดหมายแจ้งโชคภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อมาติดต่อรับของรางวัล โดย

     ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการตัวจริงมาแสดง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,

     ทะเบียนบ้านและจดหมายแจ้งโชคของทางบริษัทฯ และหมายเลขรหัส 8 หลักที่อยู่บนสติกเกอร์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์และตรงกับรหัสที่ส่ง

     เข้ามาร่วมรายการมาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้งมิเช่นนั้น ถือว่าท่าน

     สละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว

•    รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

     ทั้งสิ้น ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น

•    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

•    บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้

     เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบนการ

     ลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับ

     อนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์หรือ

     ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม

•    หมายเลขรหัส 8 หลักที่อยู่บนสติกเกอร์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมรายการ หากมีการปลอมแปลง หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ

     รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือรอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

•    ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด