•  เริ่มจับรางวัลและประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ค. 60 โดยจับรางวัลเป็นรายสัปดาห์

•  ผู้โชคดีต้อง เก็บบรรจุภัณฑ์ตัวจริงตามที่ระบุในใบเสร็จ พร้อมแสดงหลักฐานการรับรางวัลร่วมกับบัตรประชาชนตัวจริง, สำเนาบัตรประชาชน

   และ ทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานในการยืนยันรับสิทธิ์ในการเปลี่ยนห้องน้ำใหม่ในวันเวลาที่กำหนดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ประกาศรายชื่อ

•  ผู้โชคดีสามารถเลือกแบบของห้องน้ำตามที่บริษัทฯ กำหนด

•  ขนาดและแบบห้องน้ำรางวัลจริงขึ้นอยู่กับขนาดห้องน้ำของผู้โชคดี โดยขนาดไม่เกิน 3x3 เมตร และความสูงไม่เกิน 2 เมตร (ในกรณีที่ห้องน้ำ

   ของผู้โชคดีขนาดใหญ่เกิน 3x3 เมตร ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่างของค่าก่อสร้างห้องน้ำใหม่ที่เพิ่มขึ้นเอง)

•  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการปรับแบบของห้องน้ำให้เหมาะสมกับหน้างานจริง ซึ่งของรางวัลจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

   และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้โชคดีก่อนดำเนินการก่อสร้าง

•  ผู้โชคดีต้องสรุปแบบห้องน้ำกับทางบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากประกาศรางวัล ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

•  ทางบริษัทฯจะดำเนินการเข้าดูสถานที่จริง ที่จะทำการเปลี่ยนห้องน้ำใหม่ภายใน 7 วัน หลังจากที่ยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลเรียบร้อย

   เพื่อดำเนินการออกแบบห้องน้ำให้เหมาะสมกับหน้างาน พร้อมดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 1 เดือนหลังสรุปแบบ

•  ผู้โชคดีต้องยินยอมให้ผู้รับเหมาที่บริษัทฯจัดหาเข้าดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำใหม่ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

•  ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของห้องน้ำ เช่น ตำแหน่งห้องน้ำ, ตำแหน่งสุขภัณฑ์ หรือระบบท่อน้ำและไฟต่างๆ

•  ของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 162,500 บาท (ตามแบบที่บริษัทกำหนด) ประกอบด้วย สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำ ชุดฝักบัว อุปกรณ์แต่งห้องน้ำ

   มูลค่า 35,000 บาท, กระเบื้องมูลค่า 30,000 บาท, ค่ารื้อถอนและติดตั้ง มูลค่า 85,000 บาท, ค่าออกแบบมูลค่า 12,500 บาท รวม 8 รางวัล

   รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,300,000 บาท

•  เงื่อนไขการใช้บัตรกำหนดอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า ในกรณีที่ของรางวัลตามแบบขาดตลาดหรือยกเลิกผลิต

•  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

•  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

•  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้้

•  ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

•  บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ

   หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการของรางวัลนี้โดยตรง

•  พนักงานและครอบครัวบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมชิงโชคในกิจกรรมครั้งนี้